เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชม

504611
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2059
630
3572
490559
24796
25205
504611

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-17 17:51

1. ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป
    1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางสีสุราชประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,320 ไร่บริเวณพิกัด TC 972345
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
          อาณาเขตติดต่อ
    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
⇒ ทิศเหนือ      ติดต่อกับ อบต.สันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
⇒ ทิศใต้         ติดต่อกับ อบต.ดงเมือง และ อบต.ขามเรียน อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม
⇒ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
⇒ ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อบต.นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
          ลักษณะภูมิประเทศ
    สภาพภูมิประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม ที่ดอนเพียงเล็กน้อยและมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื้นที่นาสลับกับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน โดยมีลำห้วยกอก ซึ่งไหลจากทิศเหนือของตำบล ผ่านหมู่ที่ 2,3,5,12 และหมู่ที่ 6 ลงไปทางทิศใต้เข้าเขตตำบลแวงดง
          เขตการปกครอง
    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชแบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมด ออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้
⇒ หมู่ที่ 1บ้านยางสีสุราช จำนวน 123 ครัวเรือน
⇒ หมู่ที่ 2 บ้านสนาม จำนวน 244 ครัวเรือน
          จำนวนประชากร
    จำนวนประชากรทั้งหมด 6,268 คน แยกเป็น ชาย 3,133คน หญิง 3,135 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 27 คน / ตารางกิโลเมตร
    ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย 

หญิง 

รวม

บ้านยางสีราช

263

 286 

549

บ้านสนาม

389

 425

814

บ้านหนองกอก

188 

174

362

บ้านกุดตะเข้

 297

 255

 552

บ้านแวงยาง

 203

 189

 392

บ้านหนองแปน

 377

 398

 775

บ้านหนองดุม

 130

 131

 261

บ้านหนองหน่อง

178

177

355

บ้านยางตลาด

207

205

412

บ้านโพธิ์ชัย

398

400

798

บ้านหนองวัด

158

158

316

บ้านแวงใหม่

169

170

339

บ้านศรีสวัสดิ์

133

129

262

          สภาพทางเศรษฐกิจ
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมา คือ การเจียระไน
พลอย ซึ่งมีอยู่แทบทุกหมู่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มทอผ้าไหม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าวนาปี การเลี้ยงสัตว์
ประชาชรส่วนใหญ่ในอำเภอยางสีสุราช มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี ( ข้อมูล จปฐ. ปี 2556 )
          อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้
⇒ เกษตรกรรม 3,237 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.56
⇒ อุตสาหกรรม 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.18
⇒ รับจ้างทั่วไป 1,354 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.98
⇒ อื่น ๆ 512 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.75
⇒ ว่างงาน 185 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.55
          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้
⇒ ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
⇒ ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
⇒ สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง
⇒ ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง
⇒ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง
          ร้านค้าพาณิชย์ฅ
⇒ ร้านค้าปลีก/ส่ง จำนวน 9 ร้าน
⇒ โรงสี จำนวน 25 โรง
⇒ ร้านค้าของชำ จำนวน 60 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 12 ร้าน
⇒ ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 20 ร้าน
⇒ ร้านตัดผ้า จำนวน 4 ร้าน
⇒ ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายอะไหล่ จำนวน 5 ร้าน
⇒ ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 15 ร้าน
⇒ ร้านต่อเติมอ็อคเหล็ก จำนวน 5 ร้าน
⇒ ร้านทำขนมจีน จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 9 ร้าน
⇒ ร้านขายนมสด จำนวน 3 ร้าน
⇒ ร้านขายเนื้อวัว จำนวน 4 ร้าน
⇒ ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 ร้าน
⇒ ร้านขายเนื้อหมู จำนวน 3 ร้าน
⇒ โรงงานเจียระไนพลอย จำนวน 6 ร้าน
⇒ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 ร้าน
⇒ ร้านเสริมสวย จำนวน 5 ร้าน
⇒ ร้านมินิมาร์ท จำนวน 7 ร้าน
⇒ ร้านถ่ายรูป จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายเทป ซีดี จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายผ้าไหม จำนวน 1 ร้าน
⇒ ร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 6 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านบริการโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 ร้าน
⇒ ร้านรับซื้อพืชไร่ จำนวน 1 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เจียระไน จำนวน 2 ร้าน
⇒ ร้านจำหน่ายโลงศพ จำนวน 3 ร้าน
⇒ ตลาดสด สินค้าเกษตร จำนวน 3 ร้าน
⇒ โรงกลึง จำนวน 2 ร้าน
⇒ บริการล้างรถ จำนวน 2 ร้าน
⇒ บริการเช่ารถตู้ จำนวน 7 ร้าน
⇒ บ้านเช่า จำนวน 17 ราย
⇒ ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 3 ร้าน
          สภาพสังคม
    การศึกษา
⇒ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
⇒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่งฅ
⇒ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
⇒ ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
⇒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
⇒ ศูนย์การเรียนชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) จำนวน 1 แห่ง
          สถาบันและองค์กรทางศาสนา
⇒ วัด จำนวน 6 แห่ง
⇒ ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
⇒ จำนวนเมรุเผาศพ จำนวน 5 แห่ง
          กีฬา นันทนาการและพักผ่อน
⇒ สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
⇒ ลานกีฬา จำนวน 3 แห่ง
⇒ สนามกีฬา จำนวน 7 แห่ง
          การสาธารณสุข
⇒ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง
⇒ ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
⇒ ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง
⇒ คลินิก จำนวน 5 แห่ง