เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชม

504613
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2061
630
3574
490559
24798
25205
504613

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-17 17:58

   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ "องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช"

   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชประกอบไปด้วย...
สายงานบริหารท้องถิ่น
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)        จำนวน 1 คน
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)      จำนวน 1 คน

          1. สำนักปลัด อบต.
   นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) (อำนวยการ ระดับต้น)        จำนวน 1 คน
   1.1 งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ ระดับชำนาญการ)                           จำนวน 1 คน
   1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ ระดับปฏิบัติการ)                 จำนวน 1 คน
   1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทั่วไป ระดับชำนาญงาน) จำนวน 1 คน
   1.4 งานนิติการ
- นิติกร (วิชาการ ระดับปฏิบัติการ)                                           จำนวน 1 คน
   1.5 งานบริหารงานทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป (วิชาการ ปฏิบัติการ)                                 จำนวน 1 คน
- เจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป ปฏิบัติงาน)                                     จำนวน 1 คน
   1.6 งานเทศกิจ  
             พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์                                                           จำนวน 1 คน
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                                         จำนวน 1 คน

         2. กองคลัง
- ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการ ระดับต้น)                              จำนวน 1 คน
   2.1 งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)                 จำนวน 1 คน
- เจ้าพนักงานการคลัง (ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)                            จำนวน 1 คน
   2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)                                จำนวน 1 คน
   2.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (วิชาการ ระดับปฏิบัติการ)                      จำนวน 1 คน
   2.4 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
   2.5 งานบริหารงานทั่วไป
   2.6 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          พนักงานจ้างภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                       จำนวน 1 คน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                             จำนวน 1 คน

         3. กองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการระดับต้น)                                จำนวน 1 คน
   3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- วิศวกรโยธา (วิชาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                            จำนวน 1 คน
- นายช่างโยธา (ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                            จำนวน 1 คน
   3.2  งานควบคุมอาคาร
- นายช่างเขียนแบบ (ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)                             จำนวน 1 คน
   3.3  งานสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟ้า (ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)                                   จำนวน 1 คน
   3.4  งานผังเมือง
   3.5  งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)                             จำนวน 1 คน
         พนักงานจ้างภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                           จำนวน 1 คน
         พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป                                                                  จำนวน 2 คน

        4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (อำนวยการ ระดับต้น)                      จำนวน 1 คน
   4.1  งานบริหารงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                จำนวน 1 คน
   4.2  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (วิชาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                จำนวน 1 คน
   4.3  งานรักษาความสะอาด
   4.4  งานป้องกันและควบคุมโรค
   4.5  งานบริการสาธารณสุข

        5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   5.1  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา (วิชาการ ระดับชำนาญการ)                             จำนวน 1 คน
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางสีสุราช
- ครู คศ.1 - ครู คศ.3                                                         จำนวน 2 คน
- ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                   จำนวน 1 คน
        พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                        จำนวน 1 คน
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                            จำนวน 2 คน
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                           จำนวน 1 คน
   5.2  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

        6. กองสวัสดิการสังคม
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการ ระดับต้น)                   จำนวน 1 คน
   6.1  งานสังคมสงเคราะห์  
- นักพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการ)                               จำนวน 1 คน
   6.2  งานพัฒนาชุมชน
   6.3  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   6.4  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
   6.5  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
        พนักงานจ้างภารกิจ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                                         จำนวน 1 คน

       7. หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (วิชาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)           จำนวน 1 คน

       8. กองส่งเสริมการเกษตร
   8.1  งานส่งเสริมการเกษตร
- นักวิชาการเกษตร (วิชาการ ระดับปฏิบัติการ)                              จำนวน 1 คน
       พนักงานจ้างภารกิจ
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                                                      จำนวน 1 คน
   8.2  งานส่งเสริมปศุสัตว์
   8.3  งานป้องกันโรคพืชและสัตว์